Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thumb-index /'θʌmindeks/  

  • Danh từ
    bảng tra có khấc (sách)