Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

throw-off /'θrou,ɔ:f/  

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) sự bắt đầu sự xuất phát