Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

through and through /'θru:ənd'θru:/  

 • phó từ
  hoàn toàn
  bị ướt sạch
  nhìn ai từ đầu đến chân
  trở đi trở lại
  đọc đi đọc lại một cuốn sách