Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    đập (lúa)

    * Các từ tương tự:
    thresher, threshing, threshing machine, threshing-floor, threshing-mill, threshold, Threshold analysí, Threshold effect, Threshold of a good