Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

three-dimensional /'θri:dai'men∫ənl/  

 • Tính từ
  có ba chiều
  a three-dimensional object
  một vật thể ba chiều
  rất chi tiết và sinh động
  the characters in his novels are always three-dimensional
  các nhân vật trong tiểu thuyết của ông ta lúc nào cũng rất sinh động