Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thread-mark /'θredmɑ:k/  

  • Danh từ
    hình vẽ bóng (soi thấy được trên tờ giấy)