Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thousand /'θɑʊznd/  

 • Đại từ, Định từ
  (dùng sau a hoặc one, không có dạng số nhiều)
  nghìn
  I've got a thousand and one things to do
  (khẩu ngữ) tôi có vô số (một nghìn lẻ một) việc phải làm
  Danh từ
  con số 1000

  * Các từ tương tự:
  Thousand Island dressing, thousand-legs, thousandfold, thousandth