Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có gai
    mọc đầy cúc gai