Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật)
    cây kế (thuộc họ Cúc, lá có gai, hoa màu trắng, vàng hay tía; quốc huy của Scotland)

    * Các từ tương tự:
    thistledown