Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thirteen /,θɜ:'ti:n/  

 • Đại từ, Định từ
  mười ba
  Danh từ
  con số 13

  * Các từ tương tự:
  thirteener, thirteenth