Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thirstily /'θɜ:stili/  

  • Phó từ
    [một cách] thèm khát