Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thin-skinned /'θin'skind/  

  • Tính từ
    (đôi khi xấu)
    dễ bị chạm nọc