Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

theosophy /θi:'ɒsəfi/  

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    thuyết thần trí