Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lòng bàn tay; gan bàn chân