Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (giải phẫu) thuộc lòng bàn tay; gan bàn chân