Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác theme tune)
    giai điệu chủ đề (trong một vợ kịch, một cuốn phim)