Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

theatrics /θi'ætriks/  

  • Danh từ, số nhiều dùng như số ít
    nghệ thuật sân khấu