Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thank-you /'θəŋkju:/  

 • Danh từ
  lời cảm ơn; sự cảm ơn
  have you said your thank-you to Mrs Brown for the party?
  anh đã nói cảm ơn bà Brown về bữa tiệc chưa?
  thank-you letters
  thư cảm ơn, thư cảm tạ