Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thank-offering /'θæɳk,ɔfəriɳ/  

  • Danh từ
    sự tạ ơn
    lễ tạ ơn