Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  set the Thames on fire
  (thường dùng ở thể bị động)
  làm cái gì cũng thường thành công
  Jim's a nice boybut he will never set the Thames on fire
  Jim là một chàng trai tốt, nhưng nó chẳng làm được gì thành công cả