Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

test-paper /'test,peipə/  

  • Danh từ
    (hoá học) giấy thử