Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hóa học)
    ống nghiệm

    * Các từ tương tự:
    test-tube baby