Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (test drove, test driven)
    lái thử (một chiếc xe định mua)
    Danh từ
    sự lái thử (một chiếc xe định mua)