Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (luật học)
    ca chuẩn (sẽ áp dụng cho các trường hợp tương tự trong tương lai)