Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thoả thuận ngừng thử vũ khí nguyên tử
    hiệp ước ngừng thử vũ khí nguyên tử