Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

terrorism /'terərizəm/  

  • Danh từ
    chính sách khủng bố