Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự làm khiếp sợ, sự khủng bố