Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

terminally /'tɜ:minəli/  

  • Phó từ
    ở giai đoạn cuối
    a hospital for the terminally ill
    bệnh viện cho những người bệnh ở giai đoạn cuối