Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

terminable /'tɜminəbl/  

  • Tính từ
    có thể kết thúc, có thể chấm dứt
    a contract terminable at a month's notice
    một hợp đồng có thể kết thúc trong vòng một tháng từ ngày báo trước