Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

termagancy /'tə:məgənsi/  

  • Danh từ
    tính lắm điều, tính lăng loàn, tính hay gây gỗ