Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người coi máy
  (nghành dệt) khung căng (vải)
  (như) tenterhooks

  * Các từ tương tự:
  tenter-hook, tenterhooks