Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm cho (thịt) mềm hơn (bằng cách giần )

    * Các từ tương tự:
    tenderize, tenderize