Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm cho (thịt) mềm hơn (bằng cách giần )