Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tenderer /'tendərə/  

  • Danh từ
    người bỏ thầu