Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tender-eyed /'tendəraid/  

  • Tính từ
    có con mắt dịu hiền
    kém mắt