Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tendential /ten'denʃəs/  

  • Tính từ
    có xu hướng, có khuynh hướng
    có dụng ý, có tính toán; có mục đích, có động cơ
    những bản báo cáo có dụng