Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự trông nom; sự chăm sóc
    sự phục vụ; sự hầu hạ
    những người phục vụ (nói chung); đoàn tùy tùng