Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tempter /'temptə[r]/  

  • Danh từ
    người cám dỗ
    the Tempter
    quỷ Xa Tăng