Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telephone-receiver /'telifounri,si:və/  

  • Danh từ
    ống nghe (ở điện thoại)