Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telephone operator /'telifəʊn ɒpəreitə[r]/  

  • Danh từ
    điện thoại viên