Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telephone number /'telifəʊn nʌmbə[r]/  

  • Danh từ
    số điện thoại