Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telephone exchange /'telifəʊn ikt∫eindʒ/  

  • Danh từ
    (cách viết khác exchange)
    tổng đài điện thoại