Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telephone directory /'telifəʊn direktəri/  

  • Danh từ
    (cách viết khác telephone book, phone book)
    danh bạ điện thoại