Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telephone box /'telifəʊnbɒks/  

  • Danh từ
    (cách viết khác phone box, telephone booth, call box)
    trạm điện thoại công cộng