Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trạm điện thoại công cộng, phòng điện thoại công cộng