Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

teething troubles /ti:θiŋtrʌblz/  

  • Danh từ
    khó khăn nhỏ bước đầu (trong một công cuộc kinh doanh)