Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự mọc răng

    * Các từ tương tự:
    teething troubles, teething-ring