Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (thường dùng ở thì tiếp diễn, ở thể động danh từ hay động tính từ)
    bắt đầu mọc răng (trẻ em)