Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

teenaged /'ti:neidʒd/  

  • Tính từ
    ở tuổi thanh thiếu niên