Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đầy, đầy ứ, nhiều, thừa thãi, dồi dào; đông đúc, lúc nhúc